Forretningsbetingelser på kino.dk & StreamingGuide


Nedenstående generelle betingelser er gældende for al samhandel mellem kino.dk A/S og annoncør og er således gældende for alle reklamekampagner, sponsorater (herunder filmboost) eller andre ydelser, som leveres fra kino.dk A/S. Ved afgivelse af ordre accepterer annoncør og mediabureauet (ordregiver) disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.

Reklameregler
Kino.dk A/S er undergivet den danske reklamelovgivning. Annoncør/ordregiver er til en hver tid ansvarlige for, at reklamens indhold overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder.

Bekræftelse og booking
Bekræftelse og booking af kampagne, skal ske senest 10 hverdage før kampagnen skal starte. Såfremt kino.dk ikke har modtaget booking eller bekræftelse på kampagnen i tide, ser vi os ret til at sælge placeringen til anden side. Ordreafgivelse skal ske skriftligt.

Kampagne
En kampagne er en samlet bestilling af reklametid med en start- og slutdato, hvor der annonceres for et produkt eller en virksomhed. Såfremt der indlægges en pause på mere end 7 kalenderdage i en kampagne, betragtes dette som en ny kampagne. Kampagner afvikles enten som ROS (run of site): Kino.dk A/S beslutter reklamens placeringer inden for kampagneperioden, eller der købes faste sektioner, sider eller placeringer. Annoncører kan ikke slå reklamer sammen eller købe fælles ind.

Filmboost
Filmoost er oprettelsen af en filmprofil på kino.dk eller StreamingGuide. Materiale (plakat, stills, trailer samt info om titel, genrer, resumé, instruktør og skuespillere) leveres af annoncøren med mindre andet aftales skriftligt. Filmboost faktureres, når oprettelsen af filmens profil er igangsat.

Ændring af booking
Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til placering, periode, opjustering af indkøbte enheder og fordeling af indkøbte enheder, hvis det skriftlig er meddelt kino.dk A/S senest 1 uge (5 hverdage) forud for kampagnestart. Modtager kino.dk A/S skriftlig meddelelse om en nedjustering af booking senere end 1 uge (5 hverdage) før kampagnestart, forbeholder kino.dk sig ret til at opkræve et gebyr fra annoncøren på DKK 10.000,-. Såfremt annoncøren ønsker at forhøje budgettet for en kampagne efter tidspunktet for rettidig booking, kan dette foretages uden gebyr såfremt der er nok ledige visninger. Ændringen af booking skal ske pr. e-mail.

Flytning
Annoncøren er efter nedenstående retningslinjer berettiget til at flytte en kampagne helt eller delvist inden for kalenderåret. En forudsætning for flytning af en reklamekampagne er, at den samlede pris for kampagnen minimum fastholdes. Begæring om kampagneflytning skal ske skriftligt til kino.dk A/S. Annoncøren er således efter følgende retningslinjer berettiget til at flytte en kampagne: 1. Hvis et ønske om flytning af en kampagne er kino.dk A/S i hænde senest 10 hverdage før kampagnestart, kan flytning foretages uden gebyr. 2. Hvis et ønske om flytning af en kampagne er kino.dk A/S i hænde senere end 10 hverdage før kampagnestart, kan kino.dk opkræve et gebyr på 30% af den flyttede kampagne. Der kan maksimalt flyttes afviklinger indenfor samme kalenderår.

Afbestilling og nedjustering
Begæring om afbestilling af kampagne skal ske skriftligt til kino.dk A/S. 1. Annoncøren kan frit afbestille op til 5 uger før kampagnestart. 2. Hvis afbestilling er kino.dk A/S i hænde mellem 5 uger og 1 uge (5 hverdage) før kampagnestart, forbeholder kino.dk sig ret til at opkræve et gebyr på 20% af den samlede pris for kampagnen. 3. Hvis afbestilling er kino.dk A/S i hænde mindre end 1 uge (5 hverdage) før kampagnestart, forbeholder kino.dk sig ret til at opkræve den samlede pris for det afbestilte. En kampagne kan ikke afbestilles, hvis den er flyttet. Annoncørens eller mediabureauets meddelelse om reduktion af budget for en kampagne behandles som afbestilling for den del som nedjusteres.

Kampagnelevering
Kampagner afvikles på kino.dk og StreamingGuide.kino.dk samt cookieless med mindre andet aftales for den specifikke kampagne.
Eventuel underlevering leveres ved forlængelse og hvis dette ikke er muligt kan annoncøren vælge at gemme eller få krediteret de ikke leverede visninger.

Reklamemateriale
Annoncørerne skal for egen regning og risiko levere reklamemateriale, der opfylder Kino.dk A/S´s tekniske specifikationer jf. næste afsnit. For bookinger under kr. 50.000,- kan der leveres max 2 materialer/kreativer pr. produkt (fx PRE og POST). Det er ordregiver, som er ansvarlig for aflevering af reklamemateriale. Annoncemateriale skal sendes til: materiale@kino.dk
Materiale skal være kino.dk A/S i hænde senest 3 hverdage før kampagnestart. Såfremt materiale leveres senere end 3 hverdage før kampagnestart, kan kino.dk A/S ikke garantere, at afviklingen sker i overensstemmelse med bookingen. Ved forsinket indlevering af reklamemateriale kan ændring af kampagnestart være nødvendig og eventuelt tab af afviklinger, grundet den for sene aflevering af materialet, vil ikke blive godtgjort. Kino.dk forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr på kr. 10.000,- ved indlevering af materiale mindre end 3 hverdage før kampagnestart eller forkert leveret materiale som resulterer i ændring af booking.
Kino.dk A/S opbevarer som udgangspunkt annoncematerialet i maksimalt 1 år efter seneste kampagne.

Tekniske specifikationer
Se www.kino.dk/specs

Afvisning og standsning
Kino.dk A/S er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning. Kino.dk A/S forbeholder sig endvidere ret til at stoppe en kampagne i tilfælde af:
1. Politisk uro omkring en reklame eller den pågældende annoncørs branche
2. Indgriben fra offentlig myndighed eller berettiget indvending imod reklamen
3. Reklamen indeholder lovstridige elementer.
Afvisning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncøren/ordreafgiver for forpligtelsen til at betale, ligesom kino.dk A/S ikke er ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver må lide som følge af afvisning eller standsning af reklamen. Såfremt kino.dk A/S bliver mødt med et krav som følge af, at reklamekampagnen krænker tredjemands rettigheder og gældende lovgivning, er annoncøren/ordregiveren forpligtiget til at holde Kino.dk A/S skadesløs for ethvert krav, kino.dk A/S måtte blive mødt med som følge heraf.

Betalingsbetingelser
Netto 14 dage fra fakturadato for direkte annoncører og løbende måned + 30 dage for medlemmer af DRRB´s sikkerhedsordning. Ved betaling efter forfaldsdag vil rentedebitering ske med 1,5% pr. måned. Alle priser er ekskl. moms.

Kommunikation pr. e-mail
Kino.dk A/S bestræber sig i videst muligt omfang på, at der benyttes e-mail ved kommunikation, såfremt indholdet er af en sådan betydning, at parterne senere vil kunne ønske sig at påberåbe sig indholdet. Såfremt der i sådanne tilfælde alligevel kommunikeres pr. telefon, skal kommunikationen umiddelbart herefter bekræftes pr. e-mail. E-mail vil i alle relationer kunne benyttes som retsligt forpligtende kommunikationsmiddel mellem parterne, idet alle krav om kommunikation ved skriftlig meddelelse af nærværende aftale anses for opfyldt ved anvendelse af e-mail.

Eventuelle tvister mellem parterne vedrørende indholdet af e-mail vil kunne dokumenteres ved papirbaseret udskrift heraf. Det påhviler den part, der gør gældende, at en papirbaseret udskrift af en e-mail ikke er korrekt udvisende i relation til sket kommunikation mellem parterne, at bevise dette. E-mail anses i relation til kommunikation mellem kino.dk A/S og annoncøren for at være afsendt i Aftalelovens forstand, når meddelelsen er afsendt fra det system, hvor afsenderens e-mail adresse er knyttet og for at være kommet frem i Aftalelovens forstand, når denne er modtaget i det system, hvortil modtagerens e-mail adresse er knyttet. Ved kommunikation med kino.dk A/S omkring ordrebekræftelser, flytning, afbestilling, tekniske spørgsmål samt levering af materiale benyttes e-mail adressen materiale@kino.dk

Erstatning
Dansk Rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. kino.dk A/S´s erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som Kino.dk A/S har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre.

Lovvalg og voldgift
Aftalen er undergivet dansk ret. Uenighed mellem Ordregiverne og kino.dk A/S vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut”.

Marts 2024